02 Aug 2021, Monday

2076-08-02 Establishment of Manmohan Technical University

मिति २०७६ मंसिर २० गते सम्पन्न मनमाेहन स्मृति पोलिटेक्निकद्वारा मनमाेहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई सम्पती तथा दायित्व हस्तान्तरण कार्यक्रमका तस्विरहरु

DSC 6391

 

dsc-6233F92803AD-02FD-A175-FB93-5035522E0918.jpg

dsc-62408089DF87-052F-81F8-C126-343EB18C1311.jpg

dsc-6241777D2234-CF24-7692-8FE2-515E280D2337.jpg

dsc-6201BCD3B492-8AED-13E6-E159-8FDF857C27A3.jpg

dsc-6296D96EBB86-2204-5DEE-D9E5-6656D47EDDED.jpg

dsc-631309DB094F-A70F-AC30-C0CF-DC3FC0B13135.jpg

dsc-6318E237E4B7-2949-AD2F-F518-63DBA77AA976.jpg

dsc-63167EAF6AD4-26E4-12D0-6EDF-8D2BEFFE00EF.jpg

dsc-6320A70A2AD0-5BBF-D161-0ECC-94A6136CAB39.jpg

dsc-634376E7FBA2-64E0-8938-3226-F2622DC1DF2D.jpg

dsc-63457D41F547-F36D-E385-B5E9-23E4F5FA91C2.jpg

dsc-6300CB7707C5-67CD-15DB-B991-6E55C10E501F.jpg

dsc-63724E543FAB-2E82-E7BF-F56D-E5B99357CB5F.jpg

dsc-6375B8EB833B-232E-BEBF-2A46-04DD1914FEF0.jpg

dsc-6383DE8EEA57-22F4-0300-9EA1-EBD0B82F2E23.jpg

dsc-635456016973-CFAF-A245-E210-F901BD57C86D.jpg

dsc-63859D1F4C2A-60E7-3120-E053-11605E1DFAD4.jpg

dsc-6412BA2DCB4F-3103-2185-5622-1413260F8C0F.jpg

dsc-63945F19AE60-D9D9-57DA-E11A-AD523E038275.jpg

dsc-64132EEA4002-E1D8-FB10-9157-0ADE41D7E280.jpg

dsc-64320F37AE48-5EED-24E9-48FB-59A92CE76252.jpg

dsc-6463D4481C7E-7E6B-DE27-7A11-46201B3C4661.jpg

dsc-6452649434C8-48B9-02D8-B70D-B3500781DEF2.jpg

dsc-6488AFAB7962-58A9-1577-7EFC-57C668529C9B.jpg

dsc-64648035D001-34F6-25FA-814D-18B02E4BED85.jpg

Joomla Gallery, All rights reserved.